Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam hoàn thành đầu tư dự án tăng cường phát triển hệ thống chuẩn Quốc gia về vận tốc khí tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Với chức năng phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường, nghiên cứu, thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia và mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển chuẩn đo lường...
Khảo sát nhu cầu đào tạo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020
Thực hiện Đề án 996/QĐ-TTg về việc “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn...
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city