Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã xem xét và ký quyết định ban hành 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam năm 2010, trong đó có 1 quy trình kiểm định và 20 quy trình thử nghiệm.

Chi tiết tên các quy trình kiểm định/ thử nghiệm, xin xem tại đây

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định 1543/QĐ-TĐC ngày 13/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT Tên gọi Ký hiệu, số hiệu Ghi chú
1 Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình kiểm định
ĐLVN 89-2010 Thay thế ĐLVN 89-2010
2 Tỷ trọng kế
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 215-2010 Ban hành mới
3 Phương tiện đo điện trở cách điện
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 216-2010 Ban hành mới
4 Phương tiện đo điện trở tiếp đất
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 217-2010 Ban hành mới
5 Phương tiện đo điện tim
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 218-2010 Ban hành mới
6 Phương tiện đo điện não ĐLVN 219-2010 Ban hành mới
7 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 220-2010 Ban hành mới
8 Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 221-2010 Ban hành mới
9 Thước cuộn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 222-2010 Ban hành mới
10 Cân phân tích và cân kỹ thuật
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 223-2010 Ban hành mới
11 Cân tàu hỏa động
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 224-2010 Ban hành mới
12 Cân kiểm tra quá tải xe
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 225-2010 Ban hành mới
13 Cân bằng tải
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 226-2010 Ban hành mới
14 Xi téc ô tô
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 227-2010 Ban hành mới
15 Cột đo khí dầu mở hóa lỏng (LPG)
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 228-2010 Ban hành mới
16 Áp kế kiểu lò xo
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 229-2010 Ban hành mới
17 Huyết áp kế cơ học
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 230-2010 Ban hành mới
18 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 231-2010 Ban hành mới
19 Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 232-2010 Ban hành mới
20 Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 233-2010 Ban hành mới
21 Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 234-2010 Ban hành mới

 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ