Vừa qua, các tổ chức thành viên của "Ủy ban chung về Hướng dẫn trong Đo lường học" (Joint Committee for Guides in Metrology - JCGM) đã chính thức thông qua tài liệu JCGM GUM-1:2023, đây có thể coi là một bước tiến mới trong việc định hình các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về đo lường.

Tài liệu này có tựa đề "Hướng dẫn về trình bày Độ Không Đảm Bảo Đo — Phần 1: Giới thiệu", là một phần không thể thiếu trong bộ tài liệu "Hướng dẫn về trình bày Độ Không Đảm Bảo Đo" (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - GUM).

Chức năng chính của JCGM là duy trì và thúc đẩy việc sử dụng GUM cũng như "Từ vựng Quốc tế về các Thuật ngữ chung và cơ bản trong Đo lường học" (VIM), nhằm đảm bảo tính chính xác và sự khách quan trong đo lường trên toàn cầu.

JCGM đã tiếp quản trách nhiệm cho tài liệu này từ ISO TAG 4, một cơ quan đã xuất bản chúng dưới sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như BIPM, IEC, IFCC, ISO, ILAC, IUPAC, IUPAP và OIML. Thành viên của JCGM hoạt động qua hai nhóm làm việc: nhóm công tác 1 (JCGM-WG1) có trách nhiệm đối với GUM, và nhóm công tác 2 (JCGM-WG2) với trách nhiệm đối với VIM.

Tài liệu mới này thay thế cho JCGM 104:2009 (OIML G 1-104:2009) và có sẵn để tải xuống từ trang web của OIML, gắn kết giữa cộng đồng đo lường và sự tiến bộ về các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đo lường. Đây không chỉ là một bước quan trọng mà còn là một dấu mốc trong việc thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các nguyên tắc đo lường chính xác và đáng tin cậy trên toàn thế giới.

Cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên, JCGM đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa trong cộng đồng đo lường, hướng tới sự phát triển bền vững và tiến bộ toàn diện trong lĩnh vực này.

Tài liệu này được đăng tải công khai và có thể tải về thông qua đường dẫn sau:

https://www.oiml.org/en/publications/guides/publication_view?p_type=3&p_status=1

 

Nguồn: Lê Ngọc Hiếu – Đoàn Thanh niên

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ