Sau khi tham gia Hội nghị toàn thể Cân - Đo quốc tế (CGPM) với tư cách là thành viên hợp tác (Associate member), với sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự uỷ quyền của Tổng cục TCĐLCL, Giám đốc Trung tâm Đo lường Việt Nam đã ký tham gia Thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (MRA) ngày 16/9/2004.

Giám đốc TTĐLVN đã ký MRA vào ngày 16/9/2004.

Nội dung chính tham gia MRA toàn cầu về đo lường là đạt được sự công nhận lẫn nhau tính tương đương về chuẩn đo lường quốc gia và chứng chỉ hiệu chuẩn do các Viện đo lường quốc gia công bố.

Tiến trình tham gia MRA toàn cầu về đo lường yêu cầu các Viện đo lường quốc gia (NMIs) thực hiện các phép so sánh chủ chốt và so sánh bổ trợ để chứng minh khả năng thiết lập, duy trì và dẫn xuất chuẩn đo lường quốc gia. Tính tương đương của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia thể hiện ở tính liên kết của chuẩn tới hệ đơn vị đo lường quốc tế SI và khả năng hiệu chuẩn (CMC) đã được quốc tế công nhận thông qua chứng chỉ hiệu chuẩn do các NMIs công bố. MRA cũng yêu cầu NMIs chứng minh được tính đúng đắn của kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn bằng cách đảm bảo chất lượng của cả hệ thống quản lý và kỹ thuật. Cách tốt nhất cho NMIs làm được việc này là thể hiện có một hệ thống chất lượng đáp ứng những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 1999 "Yêu cầu chung về năng lực thử nghiệm và hiệu chuẩn của các phòng thí nghiệm".

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ