Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Giới thiệu

Văn phòng đại diện phía Nam là đơn vị đại diện của Viện Đo lường Việt Nam giúp lãnh đạo Viện phát triển, tăng cường và mở rộng các hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam tại các tỉnh phía Nam;

Địa chỉ liên hệ: Số 92C6 - Khu dân cư SAVIMEX, phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 6262 3123 | Fax: 028 6262 3124

Chức năng, nhiệm vụ

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh Viện Đo lường Việt Nam cùng các hoạt động nghiên cứu hoa học, quản lý đo lường và các dịch vụ KHKT đo lường khác tại khu vực phía Nam;

- Đầu mối tiếp nhận, khai thác, tổ chức và thực hiện các công việc kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm các chuẩn, phương tiện đo; đấu thầu, cung cấp trang thiết bị, vật tư;

- Đầu mối tổ chức tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ KHKT đo lường và các dịch vụ đo lường liên quan tại các tỉnh phía Nam;

- Xây dựng, phát triển và quản lý nguồn lực của Viện đo lường Việt Nam tại khu vực phía Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city