Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Tư vấn các dự án đầu tư phát triển về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Tư vấn xây dựng các phòng kiểm định/ hiệu chuẩn các phương tiện đo; các phòng thử nghiệm, thí nghiệm

Tư vẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế:

     ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng các yêu cầu

     ISO/IEC 17025: 2005 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

     ISO 14001:2004 Hệ thống quản lý môi trường-Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

     ISO 15189: 2007 - Yêu cầu cụ thể về năng lực và chất lượng Phòng thí nghiệm y tế

Các tiêu chuẩn khác...

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city