Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Lễ lý kết biên bản ghi nhớ giữa Viện Đo lường Việt Nam và Văn phòng đại diện Endress+Hauser tại Việt Nam
Cập nhật: 10/1/2016 | 11:13:11 PM
Ngày 15 tháng 8 năm 2014, tại Viện Đo lường Việt Nam (VMI), đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp và hỗ trợ triển khai các công việc kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm giữa Viện Đo lường Việt Nam và Văn phòng Đại diện Endress+Hauser (E+H). Đồng thời, Lễ cắt băng trao tài trợ thiết bị đo cho VMI cũng được tổ chức với sự chứng kiến của Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL. Đây là bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa E + H và VMI.