Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Kết quả so sánh liên phòng quả cân F1

Cập nhật: 24/8/2016 | 3:57:40 PM  

Trong 6 tháng, từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 03 năm 2016, được sự hỗ trợ của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Viện đo lường Việt Nam (VMI) đã tổ chức thành công chương trình so sánh liên phòng (SSLP) lĩnh vực khối lượng mã số V02.SSLP.01.15

Các phòng thí nghiệm (PTN) tham gia tiến hành hiệu chuẩn 4 quả cân F1 có khối lượng danh nghĩa là 200 g, 50 g, 1 g và 200 mg.

            Có tất cả 07 PTN tham gia chương trình SSLP bao gồm:

            - VMI (Viện Đo lường Việt Nam);

            - QUATEST1 (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1);

            - QUATEST2 (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2);

            - QUATEST3 (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3);

            - ĐLQĐ (Trung tâm Đo lường, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng);

            - TĐCHCM (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hồ Chí Minh);

            - CATECH (Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ).

            Các PTN tham gia (ngoại trừ VMI) được mã hóa từ PTN1 đến PTN6 để đảm bảo tính bảo mật.

            Tại 4 mức khối lượng 200 g, 50 g, 1 g và 200 mg, hệ số En của tất cả các PTN tham gia đều nhỏ hơn 1, chứng tỏ kết quả hiệu chuẩn của tất cả các PTN tham gia được coi là phù hợp.

            Trong 7 PTN tham gia có 5 PTN được liên kết chuẩn tới SI thông qua quả cân chuẩn quốc gia được VMI bảo quản, 02 PTN còn lại được liên kết chuẩn tới SI thông qua chuẩn quốc gia của Đức và Pháp. Tất cả các hệ số En đều nhỏ hơn 1 chứng tỏ việc sao truyền đơn vị khối lượng của VMI từ quả cân chuẩn quốc gia được đảm bảo

Ảnh: Bản giao quả cân chuẩn giữa VMI & ĐLQĐ

Ảnh: Bản giao quả cân giữa ĐLQĐ và QUATEST 1

(Nguồn tin: Phòng ĐL Khối lượng)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city