Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Chủ tịch hội cơ khí chính xác Nhật Bản thăm và làm việc tại Viện Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 24/9/2015 | 6:06:06 AM  

Gi�o su Masato Aketagawa d� tr�nh b�y c�c k?t qu? nghi�n c?u h�ng d?u c?a Nh?t B?n trong vi?c ?ng d?ng laser ?n d?nh t?n s? v� lu?c t?n s? quang h?c v�o c�c ph�p do lu?ng linh v?c �? d�i, v?i d? kh�ng d?m b?o c?a ph�p do d?t t?i pico m�t.

Tham và làm vi?c v?i Vi?n �o lu?ng Vi?t Nam (Vi?n) là m?t trong chuong trình làm vi?c c?a Ti?n si Masato Aketagawa - Giáo su Tru?ng �?i h?c Công ngh? Nagaoka kiêm Ch? t?ch H?i co khí chính xác Nh?t B?n t?i Vi?t Nam. Ngày 25 tháng 7 nam 2013, Ông Masato Aketagawa dã t?i tham, làm vi?c v?i Lãnh d?o Vi?n �o lu?ng Vi?t Nam và cán b? phòng �o lu?ng �? dài.

Giáo su Masato Aketagawa dã trình bày các k?t qu? nghiên c?u hàng d?u c?a Nh?t B?n trong vi?c ?ng d?ng laser ?n d?nh t?n s? và lu?c t?n s? quang h?c vào các phép do lu?ng linh v?c �? dài, v?i d? không d?m b?o c?a phép do d?t t?i pico mét (10-12).

Ti?p theo dó, Lãnh d?o Vi?n �o lu?ng Vi?t Nam và giáo su Masato Aketagawa dã th?o lu?n các n?i dung h?p tác trong tuong lai gi?a Vi?n v?i Tru?ng �?i h?c và H?i co khí chính xác Nh?t B?n. M?t trong các n?i dung th?o lu?n h?p tác là vi?c ti?p nh?n các cán b? c?a Vi?n �o lu?ng Vi?t Nam sang h?c h?i kinh nghi?m và dào t?o t?i tru?ng �?i h?c Công ngh? Nagaoka c?a Nh?t B?n.

Chuy?n tham và làm vi?c c?a giáo su Masato Aketagawa t?i Vi?n �o lu?ng  Vi?t Nam dã m? d?u cho s? h?p tác phát tri?n gi?a Vi?n �o lu?ng Vi?t Nam v?i Tru?ng �?i h?c Công ngh? Nagaoka và H?i co khí chính xác Nh?t B?n trong th?i gian t?i

M?t s? hình ?nh GS.TS. Aketagawa tham và làm vi?c t?i Vi?n �o lu?ng Vi?t Nam

(Nguồn tin: NV-QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city