Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Phòng Đo lường Âm - Rung

Phòng Đo lường Âm thanh và Rung động (Âm - Rung) thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường về âm thanh và rung động.

- Chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Âm thanh đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 2516/QĐ-BKHC ngày 18/9/2017: ”Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về mức áp suất âm thanh”;

- Chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Rung động đã được Thủ Tướng phê duyệt theo Quyết định số 3966/QĐ-BKHC ngày 26/12/2018: “Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về rung động";

Phòng Đo lường Âm - Rung có các cán bộ là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các ngành điện tử và cơ khí;

- Phụ trách phòng: ông Hoàng Lê Tuân (email : tuanhl@vmi.gov.vn)
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 417 - Nhà D, Số 8 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3752 4780    |    Fax: 04. 3756 4260
- Email: amrung@vmi.gov.vn

Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn và đo-thử nghiệm

Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định)
Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp chính xác
Phương tiện đo mức âm Tần số: (20 ÷ 16 000) Hz
Mức áp suất âm: (20 ÷ 140) dB
IEC 61672-1, IEC 60651:1979
Phương tiện đo rung động Tần số: (10 Hz ÷ 10 000) Hz
Mức gia tốc rung/ mức rung có dải tần (2 ÷ 80) Hz
3 %
Khả năng kiểm định/ hiệu chuẩn các chuẩn đo lường
Tên chuẩn đo lường Phạm vi đo Cấp chính xác
Microphone chuẩn phòng thí nghiệm LS1 IEC 61094-1, loại 1 inch 0,04 dB
Microphone chuẩn phòng thí nghiệm LS2 IEC 61094-1, loại 1/2 inch 0,04 dB
Microphone chuẩn công tác IEC 61094-1, loại 1/2 inch, loại 1 inch 0,07 dB
Bộ chuẩn âm đa tần số Tần số: (20 ÷ 20 000) Hz 0,07 dB
Cảm biến gia tốc tham chiếu Tần số: (10 ÷ 10 000) Hz 0,3 %
Bộ chuẩn rung đa tần số Tần số: (10 ÷ 10 000) Hz 1,5 %
Khả năng hiệu chuẩn phương tiện đo
TT Chuẩn / thiết bị đo Phạm vi đo Quy trình hiệu chuẩn Độ không đảm bảo đo
1 Microphone đo lường IEC 61094-4, loại ½ inch, 1 inch VMI-CP 84:2019 (IEC 61094-5)
V09.M-04.17(IEC 61094-5)
0,07 dB
2 Phương tiện đo mức âm IEC 61672-1, IEC 60651:1979 VMI-CP 82:2019 (IEC 61672-3) 0,2 dB
3 Cảm biến rung Tần số: (10 ÷ 10 000  ) Hz
Gia tốc: (10 ÷ 200) m/s2
VMI CP-57:2018 (ISO 16063-21) 0,8 %
4 Phương tiện đo rung động Tần số: (10 ÷ 10 000) Hz
Gia tốc: (10 ÷ 200) m/s2
VMI-CP 102:2019 3 %

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city