Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Quyết định về việc mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm

Cập nhật: 28/9/2018 | 7:31:00 PM  

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 30/ 06/ 2006 Căn cứ QĐ 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 30/ 10/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận

- Căn cứ QĐ số 2058/ QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 07 năm 2018 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Văn phòng Công nhận Chất lượng

- Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét

Quyết định
Công nhận mở rộng phạm vi thử cho

Bộ phận đo lường công nghiệp - Trung tâm Ứng dụng và Phát triển khoa học công nghệ đo lường, Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Mang số hiệu VILAS 072 với danh mục mở rộng tại file đính kèm phía dưới

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: NV-QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city