Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Công khai ngân sách năm 2021 (đợt 1)

Cập nhật: 4/3/2021 | 4:36:01 PM  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 1252/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam.

Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam quyết định:

- Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2021 của Viện Đo lường Việt Nam (theo file đính kèm)

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: Văn phòng Viện)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city