Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Công khai ngân sách năm 2021 (đợt 1)
Cập nhật: 4/3/2021 | 4:36:01 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai điều chỉnh giảm kế hoạch và dự toán NSNN năm 2020
Cập nhật: 23/12/2020 | 9:34:12 AM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020
Cập nhật: 12/10/2020 | 3:20:40 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2020 (đợt 2)
Cập nhật: 15/7/2020 | 10:38:47 AM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2020 (đợt 1)
Cập nhật: 17/6/2020 | 2:19:40 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2019 (đợt 3)
Cập nhật: 9/1/2020 | 2:47:20 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2019 (đợt 2)
Cập nhật: 10/7/2019 | 9:35:25 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2019 (đợt 1)
Cập nhật: 4/3/2019 | 5:25:52 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Quyết định về việc mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm
Cập nhật: 28/9/2018 | 7:31:00 PM
Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 30/ 06/ 2006 Căn cứ QĐ 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 30/ 10/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận
Công khai ngân sách năm 2018 (đợt 4)
Cập nhật: 15/10/2018 | 5:03:03 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2018 (đợt 3)
Cập nhật: 2/7/2018 | 4:53:23 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2018 (đợt 2)
Cập nhật: 18/4/2018 | 9:02:09 AM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai ngân sách năm 2018 (đợt 1)
Cập nhật: 6/2/2018 | 4:12:44 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Công khai quyết toán ngân sách năm 2016
Cập nhật: 8/3/2018 | 2:51:41 PM
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công dự án Trung tâm Đo lường Việt Nam tại Khu CNC Hòa Lạc
Cập nhật: 21/3/2018 | 4:25:09 PM
Dự án Trung tâm Đo lường Việt Nam đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt ngày 28/10/2009 với tổng mức đầu tư là 197,972 tỷ đồng bằng nguồn vốn NSNN
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city